POCKIT™ Central 瑞基自動化核酸分析儀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目前已在全省多家進行安裝與使用中

北區:西園醫院、衛福部桃園醫院

中區:秀傳紀念醫院、林新醫院

南區:台南市立醫院、⾼雄市立聯合醫院

...等醫院

 

瑞基海洋儀器介紹